Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Regulamin Covid-19

 


REGULAMIN


14 SPOTKAŃ TEATRALNYCH INNOWICA 2021


I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem 14 Spotkań Teatralnych INNOWICA 2021 (zwanych dalej Wydarzeniem) jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. 
 2. Wydarzenie odbywa się we wsi Nowica (gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki, województwo małopolskie). 
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2 – 4 września 2021 z udziałem ograniczonej publiczności (zwanej dalej Uczestnikami).
 4. Wydarzenie odbędzie się na terenie: Ośrodka Sarepta, posesji Nowica 9 i świetlicy wiejskiej.
 5. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać.
 6. Wydarzenie nie jest imprezą masową.
 7. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie festiwalu w czasie trwania wydarzenia.
 8. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
 9. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu wydarzenia oraz poleceń Organizatora.
 10. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, pożarowego i publicznego.
 11. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady wrzucać do ustawionych koszy).
 12. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren wydarzenia opakowań szklanych i innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników festiwalu.
 13. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator mają obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy Organizatora.


II. Warunki wstępu

 1. Warunkiem wstępu na teren Wydarzenia jest złożenie przez Uczestnika osobiście wypełnionego, pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym:
 2. Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, w dniach Wydarzenia nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, nie przebywał w ciągu ostatnich dwóch tygodni z osobą poddaną kwarantannie bądź zakażoną  wirusem Covid-19.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej danych osobowych Uczestnika na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 4. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zabrania się udziału osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu.
 5. Uczestnik, który zauważy u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19 zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Organizatora.
 6. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 7. Pisemne oświadczenia Uczestników będą przechowywane przez okres 14 dni.


III. Bezpieczeństwo epidemiologiczne

 1. Uczestnik obowiązany jest są do stosowania się do zaleceń Organizatora jakie mogą zostać im wydane w trakcie trwania Wydarzenia.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Uczestnik przed wejściem na teren imprezy zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni w punkcie do tego wyznaczonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik powinien posiadać własne materiały ochrony osobistej (maseczka zakrywająca usta i nos).
 5. Uczestnik przebywający na terenie imprezy musi mieć zakryte zarówno nos, jak i usta.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wyznaczonego przez organy państwowe dystansu społecznego (nie dotyczy dzieci poniżej 13 roku życia i ich opiekunów/ek, a także osób, które nie są się w stanie same poruszać i osób, które im pomagają).
 7. Na miejscu będą udostępniane nieodpłatnie środki ochrony (maseczki, płyn dezynfekujący).


IV. Dodatkowe zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zbierze dane kontaktowe od wszystkich z obsługi Wydarzenia tzw. tracking i będzie przechowywał je przez 14 dni.
 2. Organizatorzy będą mieć obowiązkowe maseczki, w szczególności te osoby, które będą miały kontakt z publicznością.
 3. Organizator wyposaży osoby sprzątające w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 4. Organizator przeszkoli obsługę w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie.
 5. Organizator uzyska oświadczenia o stanie zdrowia od artystów, wykonawców i obsługi. 

Brak komentarzy: